WelkomDoelstellingen van het "Roofvogelcentrum FALCO"

Het "Roofvogelcentrum Falco" heeft zich tot doel gesteld de liefhebberij van dag- en nachtroofvogels te promoten op een eerlijke en positieve manier, conform de wetten van de Europese Gemeenschap.
De liefhebbers van de 'valkerij', een specifieke tak uit de vogelliefhebberij, kunnen bij ons terecht met al hun vragen. Hierbij kunnen zij rekenen op theoretische- en praktische informatie aangaande deze boeiende hobby, gestoeld op onze ervaring en kennis. Door het oprichten van dit 'roofvogelcentrum' willen wij alle facetten van de 'valkerij' en het houden en kweken van 'dag- en nachtroofvogels' samen brengen tot ??n groot geheel.
Hierin zit vervat:
1.Het jaarlijks organiseren van een roofvogeltreffen (hoogdag voor de houder en liefhebber).
2.De Kweek
3.Het verstrekken van alle benodigdheden: handschoenen, riemen, schoentjes, tassen, sprengels, huifjes en loeren,?vitaminen en andere supplementen, weegschaal,?voorverpakte diepvriesvoeding enz...
4.De mogelijkheid bieden tot het zich aanschaffen van "eigen kweekvogels".

Wij willen de liefhebbers die ge?ntereseerd zijn in deze tak van de vogelliefhebberij op de beste manier bijstaan en begeleiden. Dit alles zal gebeuren binnen alle wettelijke bepalingen.

Het houden van?'grijpvogels' is zeker niet nieuw! Reeds in de tweede helft van de 5de eeuw hield men in grote gedeelten van Europa roofvogels (een privelege van de adel welliswaar). Sedert het in voege treden van de nieuwe vogelwet in het Vlaams Gewest, als verplichte toepassing van de Europese regelgeving, is het thans ook mogelijk om als gewone burger?deze vogelsoorten te houden en te kweken. De omslachtige formaliteiten van vroeger, om te kunnen toetreden tot bepaalde valkeniers-verenigingen (voordragen van een kandidaat, het aanschuiven op een wachtlijst, het verkrijgen van een peterschap enz...) zijn gelukkig van de baan.
Dit alles welicht tot groot ongenoegen van bepaalde personen. Daarom hopen wij dat de media ook eens bij ons hun licht komen opsteken, wanneer het om bepaalde aantijgingen gaat i.v.m. het houden en kweken van 'roofvogels' en dat ze niet zomaar klakkeloos blijven slikken en publiceren wat die anderen 'zo maar' voorzeggen, dingen die dikwijls niet stroken met de?waarheid.

Kweekprogramma

Sinds enkele jaren zijn wij zelf gestart met het samenstellen van een aantal kweekparen: steenuiltjes, kerkuilen, oehoe's, torenvalken, buizerds, gier/saker, ruigpootbuizerds, rode en zwarte wouwen, steenarenden, sneeuwuilen en dwergooruiltjes.
Samen met bevriende valkeniers en liefhebbers van grijpvogels beschikt het centrum reeds over een vijftigtal kweekparen van verschillende pluimage. Al deze kweekparen werden geboren in beschermd milieu. Zij zijn geringd met een gesloten voetring en beschikken over de nodige documenten (afgeleverd door het ministerie van landbouw).
Alleen jongen van deze legaal verworven ouders zullen later aan liefhebbers worden aangeboden. Wij houden zelf een persoonlijke inventaris bij zodat wij onze vogels overal kunnen blijven volgen en om inteelt, bij nakweek, te kunnen tegengaan.
Deze manier van werken houdt in dat wij in eigen bevoorrading kunnen voorzien en dat wij onder geen enkel beding afbreuk doen aan het in het wild voorkomend bestand. Wij huldigen volgende principe:
"Elke grijpvogel gekweekt in beschermd milieu is een garantie voor de bescherming van een in het wild levende soortgenoot".

De aanschaf van grijpvogels (dag- en nachtroofvogels) en aankoop van valkerij-benodigdheden

De vogels waarvan sprake: de kleine steenuil, torenvalken, buizerds e.a.(inlandse en exotische) zelfs arenden, zijn altijd legale vogels die komen uit legale ouders en die gekweekt worden in beschermd milieu (voli?res). Zij voldoen dus zeker aan de wettelijke voorschriften.
Om de vele kwakkels over onbetaalbare prijzen van deze vogels uit de wereld te helpen hier enkele gangbare prijzen:De prijs van kerkuil, steenuil en torenvalk varieert van 125 euro tot 200 euro per stuk. De iets grotere soorten als: buizerds en valken, afhankelijk van de soort, vari?ren van 500 euro tot 800 euro of meer. Wanneer men mikt op arenden, en ook hier gelden weer de soorten, begint men aan 2000 euro per stuk.
Al deze prijzen zijn richtprijzen want voor afgerichte vogels wordt een meerprijs gevraagd. Er is ook een prijsverschil tussen mannelijke en vrouwelijke vogels.

Besluit

Met dit project willen wij iedere ge?ntresseerde de juiste info verstrekken over "de valkerij" in het algemeen en de liefhebbers van grijpvogels degelijk informeren, gestoeld op een degelijke basis over het houden, kweken en vliegen met grijpvogels, steunend op kennis, ervaring en zelfstudie. Dit alles binnen het wettelijk kader.

"Om onze gedrevenheid te ondersteunen hebben wij ook een opleiding gevolgd bij het SYNTRA midden Vlaanderen v.z.w.(erkend centrum voor Vorming van Zelfstandigen en Kleine en Middelgrote Ondernemingen en het Vlaams Instituut voor Zelfstandig Ondernemen (VIZO), en er met succes het getuigschrift van?'Beroepsvalkenier' behaald. Tevens volgden wij de cursussen 'jachtopleiding' en behaalden bij deze het jachtverlof, waardoor wij, indien nodig, zelfs buiten openingstijden van het jachtseizoen kunnen overgaan tot overlastbestrijding."

plants